วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ออกแบบโมลเดลและสรุปความรู้ความเข้าใจ (งานกลุ่ม)

ออกแบบโมลเดลและสรุปความรู้ความเข้าใจ 
(  ง        ลุ่    )
สรุป
         จากภาพแสดงให้เห็นว่าความสำคัญของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนในทางที่ดีคือการเปิดใจยอมรับฟังผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ มีทัศนคติที่ดี และมีความรับผิดชอบ จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและเกิดกระบวนการทางความคิดแก่ผู้เรียนที่มีการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ และได้ผลลัพธ์จากการประเมินที่มีความน่าเชื่อถือสรุป
         มนุษย์นั้นล้วนมีความต้องการให้ชีวิตมีความมั่นคงเป็นธรรมดา จึงต้องมีการทบทวนหรือตั้งคำถามกับสิ่งหรือคนที่เราต้องอยู่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ ทบทวนในสิ่งที่ตัวเองได้ประสบมาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุป
         การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรนั้นผู้สอนต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ของผู้เรียนว่าเขาต้องการอะไรเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงและจะต้องกำหนดกลยุทธ์การสอนที่จะส่งผลให้บรรลุจุดประสงค์นั้นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผู้เรียนจะแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่แสดงออกในห้องเรียน ผลลัพธ์ที่แสดงออกในสถานที่โรงเรียนและผลลัพธ์ที่เรียนแสดงออกในโลกแห่งความเป็นจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม