วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน
กล่องรูปภาพ (Photo Cube)
เรื่อง ชื่อและหน้าที่ของแถบเครื่องมือในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้อ้างอิง
การใช้และปรับแต่งข้อความศิลป์.สืบค้นเมื่อ 17 เมษายน 2561, จากเว็บไซต์ : http://www.ipesp.ac.th/learning/BasicCom/word/html/word_2-4.html
ชิรา ชอบป่ารัง. (2559). การใช้เมนูและแถบเครื่องมือเร่งด่วน. สืบค้นเมื่อ 17 เมษายน 2561,
จากเว็บไซต์ : http://library.cmu.ac.th/rsc/?writereport.php&contid=3
เทคนิคการใช้เครื่องมือวาด (การใช้รูปร่างอัตโนมัติ). สืบค้นเมื่อ 17 เมษายน 2561, จากเว็บไซต์ : http://www.ipesp.ac.th/learning/BasicCom/word/html/word_2-4.html
พิจิตรา ธงพานิช. วิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3 นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2560.

บทความที่ได้รับความนิยม