วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

"เกี่ยวกับบล็อก"

บล็อกนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช 
สาขาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ผู้จัดทำ นายอดิศักดิ์ จันทร์แดง 
รหัสนักศึกษา 593150410094 ชั้นปีที่ 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

บทความที่ได้รับความนิยม