วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

ประวัติโดยสังเขปของการออกแบบการเรียนการสอน

INFOGRAPHIC
ประวัติโดยสังเขปของการออกแบบการเรียนการสอน

ประวัติโดยสังเขปของการออกแบบการเรียนการสอน
        การออกแบบการเรียนการสอน มีมานานแล้ว จาก "การฝึกอบรม" เพื่อพัฒนาคนในองค์กรให้ทำงานในต่างๆ แล้วต่อมาจึงมีความตื่นตัวในการเน้นการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถให้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมในองค์กรนั้น

ต้นกำเนิด
        การออกแบบการเรียนการสอน ครั้งแรกเริ่มขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อนักจิตวิทยาและนักศึกษาจำนวนมากถูกเรียกตัวเพื่อพัฒนาเอกสารการฝึกอบรมและใช้ความรู้ในการประเมินผล


การเคลื่อนไหวการเรียนการสอนตามโปรแกรม - ช่วงกลางทศวรรษ 1950 ถึงกลางทศวรรษ 1960
        1954 – B.F. Skinner ผ่านบทความ "The Science of Learning and the Art of Teaching" ผู้บุกเบิกแนวคิดเรื่อง บทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Maching) และเครื่องช่วยสอน (Teaching Learning)
        1956 - Bloomberg Benjamin ได้จำแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ด้านเจตพิสัย (Affective Domain)
        ช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 - Robert F. Mager เน้นถึงความสำคัญของพฤติกรรมที่ต้อง การสภาพการเรียนรู้และการประเมินผล ในการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้

การทดสอบตามเกณฑ์ - ช่วงต้นทศวรรษที่ 1960
        ในปีค.ศ. 1962 Robert Glaser ได้ใช้คำว่า "การทดสอบตามเกณฑ์" เพื่อประเมินพฤติกรรมในระดับเริ่มต้นของนักเรียนและความสามารถหลังจากที่ได้ฝึกอบรม

ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ - 1965
        ในปีค.ศ. 1965 Robert Gagne ได้ระบุหลักการสอน 9 ประการ ที่เน้นส่วนสำคัญมากในการเรียนรู้ลำดับชั้นและการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น

การเพิ่มขึ้นของความสนใจในวิธีระบบ - 1970s
        หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับข้อมูล-การประมวลผล-วิธีการ ได้รับการพัฒนาในทางทหาร สถาบันการศึกษาและองค์กรหลายแห่งได้ใช้สื่อเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนการเกิด eLearning - ทศวรรษที่ 1980s
        e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) เป็นต้น

ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการสร้างสรรค์และความสำคัญของการปฏิบัติงาน - 1990s
        ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีที่นำมาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความรู้ของผู้เรียน มีหลักการที่สำคัญว่า ในการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระทำในการสร้างความรู้ มิใช่รับข้อมูลหรือสารสนเทศและพยายามจดจำเท่านั้น

การเพิ่มขึ้นของการเรียนรู้ออนไลน์ - 2000s
        เมื่ออินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาให้ดีขึ้นและการเพิ่มขึ้นของสื่อทางสังคมทำให้ การเรียนรู้ออนไลน์จึงเป็นไปได้ ที่จะมีความประหยัดและมีประสิทธิภาพปานกลาง

2010 และอื่น ๆ
        ในยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม จากสื่ออินเตอร์เนท และศึกษาด้วยตัวเอง มีการสร้างวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับความต้องการและความชอบของผู้เรียนแต่ละคน การเรียนรู้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับบริบทผู้เรียนที่มีสภาพคล่องและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 

ที่มา https://elearninginfographics.com/brief-history-instructional-design-infographic/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม