วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561

คำถามท้ายบทบทที่ 7 เรื่อง การวางแผนการเขียนแผนการสอนและแผนจัดการเรียนรู้

คำถามท้ายบทบทที่ 7
1. จากการศึกษาข้อมูลในบทที่ 7 ท่านคิดว่าการวางแผนการเขียนแผนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความยากหรือง่ายเพียงใดและขั้นตอนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้สำหรับตัวท่านแล้วขั้นตอนใดมีความยากหรือง่ายที่สุดในการพัฒนา 3 อันดับแรก   เพราะเหตุใดจงอธิบาย
         ตอบ   การวางแผนการเขียนแผนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความยากมาก
                  อันดับ 1. ขั้นวิเคราะห์สาระหน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพราะต้องทำความเข้าใจ
                  อันดับ 2. ขั้นเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม เพราะต้องจัดใหมีความเหมาะสม
                  อันดับ 3. ขั้นจัดเตรียมเครื่องมือ ส่อการสอน แหล่งการเรียนรู้ เพราะต้องจัดให้ครบอย่าได้ขาดบกพร่อง
2. ในประโยคที่ว่าในปัจจุบันการวัดผลไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่การทดสอบหรือการสอบอย่างเดียวแต่ยังต้องประเมินสภาพแท้จริงของผู้เรียนสำหรับท่านประโยคนี้มีความหมายอย่างไรและมีวิธีการปฏิรูปจึงได้อย่างไร
         ตอบ   หมายถึง การวัดผลที่วัดจากสภาพที่จริงที่เกิดจากจิตสำนึกของบุคคล ไม่ใช่วัดจากการทดสอบอย่างเดียว
3. จงเขียนภาพรวมของเนื้อหาสาระสำคัญของบทที่ 7 เรื่อง การวางแผนการเขียนแผนการสอนและแผนจัดการเรียนรู้โดยอยู่ในรูปแบบแผนผังความคิด Mind Mapping โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอเนื้อหาให้สมบูรณ์ที่สุด
         ตอบ

อ้างอิง
พิจิตรา ธงพานิช. วิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3 นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2560.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม