วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561

คำถามท้ายบทบทที่ 2 วิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คำถามท้ายบทบทที่ 2
1. จากเนื้อหาในบทที่ 2 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่ามีวิธีการสอนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหลากหลายท่านคิดว่าวิธีการสอนแบบใดที่มีความน่าสนใจต่อตัวท่านมากที่สุดมา 3 อันดับแรกเพราะเหตุใดจงอธิบายและให้เหตุผล
         ตอบ อันดับ 1. วิธีสอนตามขั้นที่ 4 ของอริยสัจ (Buddist's Method) เพราะ ทำให้รู้จักตัวเอง สังคม สภาพแวดล้อมได้ดีที่สุด เป็นวิธีการสอนที่คล้ายวิธีของวิทยาศาสตร์
                 อันดับ 2. การสอนแบบ CIPPA เพราะเป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนให้สร้างความรู้ด้วยตนเองและให้ลงมือทำ
                 อันดับ 3. วิธีการสอนแบบแสดงบทบาท (Role Playing) เพราะเป็นวิธีที่ทำให้เข้าใจในตัวละครที่ได้แสดงนั้นลึกซึ้ง ทำให้เป็นคนเปิดใจ และมีจินตนาการ
2 .ท่านคิดว่าวิธีการสอนและจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความสำคัญและประโยชน์ต่อนักเรียนครูผู้สอนและสถาบันศึกษาอย่างไรจงอธิบายและให้เหตุผลที่สอดคล้องกัน
        ตอบ ช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ได้ดีขึ้น เพราะมีการจัดรูปแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์ ช่วยให้ครูผู้สอนมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ช่วยให้สถานศึกษามีนักเรียนและครูที่มีความรู้ที่แท้จริง
3.จงเขียนภาพรวมของเนื้อหาสาระสำคัญของบทที่ 2 เรื่องวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้อยู่ในรูปแบบผังความคิด Mind Mapping โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอเนื้อหาให้สมบูรณ์ที่สุด
        ตอบ 

อ้างอิง
พิจิตรา ธงพานิช. วิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3 นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2560.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม