วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทักษะแห่งโลกหรือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ ASK

ในการสู้กับAi ควรมีทักษะแห่งโลกหรือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21หรือ  ASK ได้แก่

         A    Attitude (ทัศนคติ+อุปนิสัย) คือ แนวความคิดเห็น, ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งตนเอง โดยมีเหตุผลประกอบ
         S    Skill (ทักษะ) คือ ความชำนาญในด้านต่างๆ
         K    Knowledge (ความรู้) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียน
         การเรียนปัจจุบันเน้น K มากเกินไป เน้น AและSน้อยเกินไป การเรียนการสอนต้องเป็นสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนมีบทบาทมากขึ้น และเปลี่ยนจากการเรียนรู้โดยการฟังเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติลงมือทำ

ที่มาข้อมูล
https://www.youtube.com/watch?v=qWTpnlOYcrY&t=332s

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม